სწრაფი გზავნილი

სწრაფი ფულადი გზავნილები ფულადი გზავნილის უსწრაფესი საშუალება. ხორციელდება საბანკო სისტემის პარალელურად მსოფლიოში არსებული ყველა განყოფილების ქსელის საშუალებით. მიუხედავად მანძილისა გამგზავნსა და მიმღებს შორის არ მოითხოვს 10 წუთხე მეტ დროს.

პირველი კომპანია, რომელმაც ამ ტიპის სისტემა ჩამოაყალიბა, არის Western Union. მათ შემდეგ მას ბევრმა მსგავსმა კომპანიამ მიბაძა. ჩვენი კომპანიაც KMT ერთერთია მათ შორის. რომელიც გზავნის და გასცემს გზავნილების თანხებს მისი მომხმარებლებისთვის მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ 150 ქვეყნებში. უახლოეს მომავალში აპირებს გაფართოებას სხვა ქვეყნებშიც.

KMT თანამშრომლობს Rico Gram-თან.


ტარიფები


გარიგების პროცესი

1. თანხის გაგზავნა

ა) მობრძანდით KMT-უახლოეს ფილიალში.

ბ) წარადგინეთ ნებისმიერი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ჩამონათვალიInformation

-ბერძნული პირადობის მოწმობა
-ბერძნული პასპორტი
-ევროკავშირის მოქალაქის პირადობის მოწმობა
-უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი
-უცხოელისთვის საბერძნეთში ცხოვრების უფლების მოწმობა
-ლტოლვილის მოწმობა
-ეთნიკურად ბერძენის პირადობის მოწმობა
-მოგზაურის მოწმობა

15000 ევროზე მეტი თანხის გასაგზავნად ან მისაღებად საჭიროა დამატებითი საბუთები:
- გამგზავნის/მიმღების სახელმწიფო დაბეგვრის პირადი ნომერი, დამოწმებული.
- დამოწმებული საბუთი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ.
).

გ) მიუთითეთ მიმღების სახელი, გვარი, ქვეყანა, ქალაქი და თანხის რაოდენობა.

დ) გზავნილის ელექტრონულად დასრულებისას გადმოგეცემათ გზავნილის კოდი და თანხის გამცემი პარტნიორი კომპანიის სახელი.

ე) გადაეცით კოდი მიმღებს, რომელსაც უმოკლეს ვადაში შეუძლია თანხის მიღება ჩვენი პარტნიორის ნებისმიერ ოფისში.

2. თანხის მიღება:

ა)  მობრძანდით KMT-უახლოეს ფილიალში.

ბ) წარადგინეთ ნებისმიერი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ჩამონათვალიInformation

-ბერძნული პირადობის მოწმობა
-ბერძნული პასპორტი
-ევროკავშირის მოქალაქის პირადობის მომობა
-უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი
-უცხოელისთვის საბერძნეთში ცხოვრების უფლების მოწმობა
-ლტოლვილის მოწმობა
-ეთნიკურად ბერძენის პირადობის მოწმობა
-მოგზაურის მოწმობა

15000 ევროზე მეტი თანხის გასაგზავნად ან მისაღებად საჭიროა დამატებითი საბუთები:
- გამგზავნის/მიმღების სახელმწიფო დაბეგვრის პირადი ნომერი, დამოწმებული.
- დამოწმებული საბუთი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ.
).

გ) აღნიშნავთ გამომგზავნის სახელსა და გვარს, გზავნილის კოდს, თანხის რაოდენობას.

დ) იღებთ თქვენს კუთვნილ თანხას.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

          მხოლოდ საქათველოში

  1. მიმღებს საქართველოში შეუძლია აიღოს თანხა ნებისმიერ ვალუტაში მისი სურვილის მიხედვით, ევროში, ლარში ან ამერიკულ დოლარში.
  2. გამგზავნს შეუძლია გადაგზავნოს თანხა როგორც ევროში, ისე ამერიკულ დოლარში.

          სხვა ქვეყნებისათვის

  1. მიმღებს საქართველოში შეუძლია აიღოს თანხა ნებისმიერ ვალუტაში მისი სურვილის მიხედვით, ევროში ან ამერიკულ დოლარში.